thaisonlamsp 9/28/2023 10:45:18 PM

Thủy phân hoàn toàn este X hai chức, mạch hở có công thức phân tử C6H10O4 trong dung dịch NaOH, đun nóng, sản phẩm thu được gồm hai muối và một ancol. Công thức của X là
A. HCOOCH2CH2OOCCH2CH3.
B. CH3OOCCH2CH2COOCH3.
C. CH3COOCH2CH2OOCCH3.
D. CH3OOCCH2COOCH2CH3.