pt3492860 9/28/2023 11:00:23 PM

Nêu hiện tượng và viết phương trình:
a/ Cho bột CuO vào dung dịch H2SO4 loãng
b/ Dẫn khí CO2 vào nước vôi trong
c/ Ngâm đinh sắt vào dung dịch CuSO4