vivanjr152002 6/28/2023 5:40:45 AM

Một bình kín chứa 0,6 mol C2H2 và chất xúc tác CuCl2, NH4Cl. Nung bình một thời gian thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối với H2 là 19,5. Trộn toàn bộ A với 0,4 mol H2 trong bình kín và một ít bột Ni làm xú tác. Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 là 20,5. Khí X phản  ứng vừa đủ với 0,325 mol AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa và 3,92 lít khí Y (đktc). Khí Y phản ứng tối đa với 0,1 mol Br2 trong dung dịch. Tính giá trị của m?
A. 43.445 gam     B. 44,025 gam     C. 42,355 gam      D. 41,7 gam