minhduc66532 9/28/2023 11:09:22 PM

Đun nóng 5,18 gam metyl axetat với 100ml dung dich NaOH 1M đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 6,28.       B. 8,20.       C. 6,94.       D. 5,74.