huynhthithuyvy22 9/28/2023 10:54:18 PM

Đun nóng 48 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (xúc tác axit H2SO4 đặc), thu được 45,76 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là
A. 55%.       B. 75%.       C. 60%.       D. 65%.