minhkhue52 6/28/2023 1:41:01 AM

Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng 3,36 lít hỗn hợp khí điều kiện tiêu chuẩn
a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính thể tích mỗi khi trong hỗn hợp ban đầu biết rằng thể tích hidro bằng 1/2 thể tích khí còn lại.
c) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Câu Hỏi Liên Quan