tctqnl 9/28/2023 11:06:23 PM

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(a) X + 3H2O ⇌ X1 + X2 + X3 + X4
(b) X1 + 2H2 → X2
Cho biết X là triglixerit có số liên kết π < 6 và có 55 nguyên tử C trong phân tử; X1, X2, X3, X4 là những hợp chất hữu cơ khác nhau, X2 có nhiều hơn X3 hai nhóm CH2. Nhận định nào sau đây không đúng?
A. X3 có %mH = 12,5%.
B. X4 là glixerol.
C. X có 5 liên kết π.
D. X1 có %mC < 70%.