thumaikh42 9/28/2023 10:48:26 PM

Cho 5,1 gam este đơn chức Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 4,80 gam muối và 2,3 gam một ancol. Công thức cấu tạo của Y là
A. C3H7COOC2H5.       B. C2H5COOC2H5.
C. HCOOCH3.       D. C3H7COOCH3.